lørdag 28. november 2009

Sjukeløn

Høgresida, både i og utanfor Ap, vil svekkje arbeidsfolk sin rett til sjukepengar. Dette blir grunngjeve med at det skal ha vore så stor auke i sjukefråværet. Men så viser det seg at det slett ikkje har vore nokon stor auke:
"Nå over til noe mye alvorligere: nemlig at ideen om det gallopperende sykefraværet er et falsum. Grafen under viser Statistisk Sentralbyrå sine tall for total andel av arbeidsdager som går bort pga. sykefravær. Som grafen viser, har sykefraværet falt siden 2001, og bare marginalt krøpet oppover i 2008 og 2009. Det er langt i fra noen krise. Det er minimale, fullt forklarlige og svært godt forståelig endringer."
Ikkje er det korttidsfråværet som er problemet heller. Manifest Analyse peiker på kva som gjer at sjukefråværet blir relativt høgt i Noreg:

"FLERE ELDRE, MER FRAVÆR
Hele sykelønnsdebatten bygger på en selvmotsigelse, til liks med IA-avtalen: Man vil inkludere flere eldre og flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet, samtidig som sykefraværet skal ned. Dette henger ikke på greip.

Jo flere eldre som inkluderes, jo mer sykefravær får vi. Jo flere med redusert arbeidsevne som inkluderes, jo mer sykefravær får vi. Er det et problem? Nei, det er tvert imot en nødvendig konsekvens av et inkluderende arbeidsliv.

HØY SYSSELSETTING, HØYERE FRAVÆR
Den beste måten å få ned fraværet på, er å holde alle eldre og syke og gravide ute av arbeidslivet. Lav sysselsetting vil gi lavt fravær. I Norge har vi høy sysselsetting. Derfor har vi også høyere fravær. Fordi det ikke bare er de friskeste som deltar.

Er dette et problem? Nei, for samfunnet går regnestykket i pluss og atter pluss. Det er veldig bra at et menneske jobber 50 prosent, hvis alternativet er 0 prosent. Hun bidrar med sitt arbeid, hun bidrar med skatt, hun sparer staten for trygd. En inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv med rom for henne. Hylekoret mot «verdens høyeste sykefravær» er derfor ikke nødvendigvis noe rop om inkluderende arbeidsliv. Kanskje tvert imot."

Dei har òg gode framlegg om korleis fråværet kan bli redusert gjennom tiltak på arbeidsplassane.

Fagrørsla varslar heldigvis at dei vil kjempe for å bevare ei god sjukelønsordning. Karin Andersen i SV peikar òg på ein interessant samanheng:

– Vi kan ikke anse alt sykefravær som et ensidig problem. Når kvinner i Norge er mer i jobb og føder flere barn er økt sykefravær en lav pris å betale, sier Andersen til Dagsavisen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar